3 HAPPY WEDDING MINH TOÀN - THU LAN 13-10-2019

Chúc hai bạn Trăm Năm Hạnh Phúc.

4.Thôi nôi Bé Ngọc Quyên

5 Thôi nôi Bé AN NHƯ

6.Lễ cưới Van Quyên - Hạnh Nguyên 26/10/2019

7 HONG TRUNG & THU HONG

Tiec cưới Sảnh Hoa Sen

8 SINH NHAT BE THAI BAO

Sảnh HUONG DUONG

9.Ngày 20/11

Nhớ ơn Thầy cô

10 Wedding TIẾN ĐẠT& TRÚC THANH